Shukutoku Gakuen bibliotek, Japan

563085_medium_432486_Mall_Littbus_inspiration_Shukutoku_Gakuen_Library_0002_080503_05.jpg 563105_medium_432490_1.jpg
563086_medium_432487_Mall_Littbus_inspiration_Shukutoku_Gakuen_Library_0004_080503_01.jpg 563105_medium_432490_1.jpg
563087_medium_432488_Mall_Littbus_inspiration_Shukutoku_Gakuen_Library_0000_080503_18.jpg 563105_medium_432490_1.jpg
563088_medium_432489_Mall_Littbus_inspiration_Shukutoku_Gakuen_Library_0001_080503_09.jpg 563105_medium_432490_1.jpg