Villkor

Nedan finner ni våra generella försäljnings- & leveransvillkor.

Vid frågor kontakta oss gärna!

Villkor

Nedan finner ni våra generella försäljnings- & leveransvillkor.
Vid frågor kontakta oss gärna!

Försäljnings- & Leveransvillkor
Alla priser är i SEK. Vår prislista upptar ej samtliga produkter och varianter. Vid önskemål om specialtillverkning i andra storlekar, färger etc. kontakta oss. Vid order, ange alltid artikelnummer, kulör och eventuellt offertnummer. Alla mått anges i millimeter. Order lagd med mått angivet på annat sätt kommer att levereras enligt ovan.
Det åligger kund/beställare att kontrollera så att produkter, utförande, storlek och antal på orderbekräftelse överensstämmer med lagd order. 

Om inte annat uttryckligen anges är offerter giltiga under en (1) månad från det datum de utfärdas. Hyllteknik har dock alltid rätt att justera offererade priser och villkor om Hylltekniks tillverkningskostnader påverkas av förändrade råvarupriser, oljepriser, tullar eller andra omständigheter utanför Hylltekniks skäliga kontroll.

Hyllteknik har rätt att efter eget val acceptera eller avstå från hela eller delar av en beställning som ligger utanför en gällande offert från Hyllteknik.

Hyllteknik tar ut en pack/administrativ- kostnad á 250 SEK netto på order understigande 1000 SEK netto.

Avbeställning/Ändring
Avbeställning eller eventuella ändringar av standardsortiment skall ske snarast, men senast 24 timmar från den tidpunkt då Hyllteknik skickat Orderbekräftelse, detta gäller dock inte för ”bråttom order” där avbeställningar eller ändringar inte är möjlig. Gäller ej kundanpassade produkter. 

Avbeställning och eventuella ändringar i accepterade beställningar ska ske skriftligen till Hyllteknik. Vid felbeställning krediteras 80 % av det belopp kunden har betalat för produkten (exklusive leveranskostnader och emballage), förutsatt att varan och dess förpackning returneras i oskadat skick. Eventuella returer ska på förhand godkännas av Hyllteknik. Kunden ansvarar för frakten vid returer. Produkter som tillverkats i enlighet med bekräftad order anses som korrekt tillverkade och återköps ej.

Leverans och beräknad leveranstid
Såvida kunden och Hyllteknik inte skriftligen överenskommer om annat ska produkterna levereras ExWorks Hylltekniks lager, Alvesta enligt Incoterms 2010. Eventuella tilläggstjänster tex Bakgavellift, Expresstjänster, Tidslossningar mm ingår ej, kostnad för detta tillkommer. Det är köparens ansvar att informera om behov av tilläggstjänster.

De flesta produkter i Hylltekniks sortiment är lagervaror och har normalt en leveranstid på cirka 2–5 arbetsdagar. Ej lagerförda produkter och produkter som monteras har normalt en leveranstid på cirka 2–6 veckor. Vid större order eller vid beställning av special- eller kundanpassad produkt lämnas ett separat leveransbesked. Hyllteknik förbehåller sig rätten för längre leveranstider på vissa produkter. Bekräftad leveransdatum är från Hylltekniks lager, Alvesta, om inget annat anges.

Betalningsvillkor
Om inte annat skriftligen angivits ska betalning ske trettio (30) dagar netto. Emballage och eventuella pallkostnader tillkommer på fakturan. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med 18 %. På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.

Hyllteknik förbehåller sig äganderätten till produkterna till dess att full betalning av produkterna har erlagts.

Reklamation/Ankomstkontroll
Vid leverans av produkter ska kunden omgående kontrollera och dokumentera eventuella transportskador eller andra brister. Eventuella transportskador skall dokumenteras på fraktsedeln innan påskrift samt skriftligen anmälas till transportbolaget och Hyllteknik.

Övriga skador eller avvikelser ska anmälas till transportbolaget och Hyllteknik senast sju (7) dagar från det datum godset mottagits. Vid anmälan av transportskador ska kunden tillhandahålla det underlag och den dokumentation Hyllteknik skäligen kan begära för att bedöma skadan. Eventuella returer ska på förhand godkännas av Hyllteknik.

Information till slutkund
Återförsäljaren ansvarar för att informera slutkunden om all relevant information gällande Hylltekniks produkter. 

Garantitid & Reservdelar
Hyllteknik åtar sig att genom reparation eller utbyte avhjälpa alla fel eller brister i produkterna som enligt Hyllteknik skäliga bedömning beror på bristfälligheter i material, tillverkning eller konstruktion. Hyllteknik ansvarar dock endast för fel och brister som reklamerats skriftligen utan dröjsmål från det datum då felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts och senast två (2) år från leveransdatum.

Hyllteknik tillhandahåller reservdelar till samtliga produkter i minst 10 år efter inköpsdatum.

Hyllteknik ansvarar dock inte för fel eller brister som orsakas av omständigheter som tillkommit efter att produkterna levererats till kunden. Hyllteknik ansvarar heller inte för fel eller brister som beror på kundens användning av produkterna i strid med Hylltekniks instruktioner, normalt slitage, kundens användning av produkterna tillsammans med produkter från tredje part eller kundens modifiering av produkterna.

Ovanstående anger Hylltekniks totala och fullständiga ansvar för fel eller brister avseende produkterna.

Kvalitet & Miljö
Flertalet av våra produkter är kvalitets- och/eller miljömärkta på ett eller flera sätt. Besök vår hemsida www.hyllteknik.se för att se en uppdaterad lista över vilka produkter som är godkända och vad de är godkända för. Se dokument; Kvalitet- och Miljömärkta produkter

Visselblåsarpolicy
Vi strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetiksnivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Hylltekniks värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Vid misstanke, gå via länken: https://app.prewoe.com/whistleblower/company/hyllteknik